ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมแลความมั่นคงของมนุษยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: