ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” และการใช้ การชัก และการแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฏหมาย


Share: