พม.อุตรดิตถ์ มอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทรายบุคคล

นางสาวสุรีรัตน์โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และนายรพีพงษ์ กันยะมี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ มอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทรายบุคคล ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุครั้งที่ 10/2564 จำนวน 15 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 430,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์


Share: