รางวัลวันดินโลก 2564

ตามที่ประเทศไทย ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) จัดตั้งรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกมีกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารและการขจัดความหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ผ่าน ทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกของทุกปี และคณะรัฐมนตรีมีมติ มอบหมายกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมวันดินโลกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรางวัล ดังนี้
1. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อถวายสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พี่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการปัญหาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและประชาชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางด้านอาหาร และการขจัดความหิวโหย
2. กระตุ้นให้ทั่วโลกมีกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร และการขจัดความหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ผ่านทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกของทุกปี
3. เสริมสร้างให้บุคคล หน่วยงาน องค์กรหรือประเทศ มีความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก ในการรักษาทรัพยากรดิน และการจัดการดินเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืน
ระยะเวลาของกิจกรรม
เปิดรับสมัคร : เดือนกรกฎาคม และปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
โดยประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en/
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน : เดือนตุลาคม 2564
ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล : เดือนพฤศจิกายน 2564


Share: