สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานภาพถ่าย หัวข้อ “สวมใส่ผ้าไทย ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ ฟื้นเศรษฐกิจบ้านเรา”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานภาพถ่าย หัวข้อ “สวมใส่ผ้าไทย ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ ฟื้นเศรษฐกิจบ้านเรา” เพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองหรือผ้าทอของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน ด้วยทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1)ประเภท องค์กร ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรืออำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รวมตัวกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และ 2)ประเภทประชาชนทั่วไป หรือชุมชน หรือนักท่องเที่ยว ที่รวมตัวกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 กรกฎาคม ๒๕๖๔


Share: