กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคุมครองเด็ก (child Protection Information System – CPIS) โดยนำระบบดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ผ่าน Mobile Application “คุ้มครองเด็ก” เพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้งเหตุและให้ประชาชนร่วมกันเป็นเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน


Share: