การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง แนวคิดการสร้างสรรค์ INFOGRAPHIC เพื่อเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (การใช้งาน CANVA ออกแบบ INFOGRAPHIC)

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำเอกสารการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของหน่วยงานขึ้น โดยดำเนินการจัดทำหัวข้อเรื่อง แนวคิดการสร้างสรรค์ INFOGRAPHIC เพื่อเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (การใช้งาน CANVA ออกแบบ INFOGRAPHIC)
(..)ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์องค์ความรู้ และขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร KM ได้ตาม QR-Code ด้านล่างท้ายหนังสือนี้


Share: