ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นิติกร

ให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมประชาบดี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์


Share: