ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

📣📣📣ประกาศด่วน 📣📣📣

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง

🔺ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

🔺เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

กำหนดสอบข้อเขียนวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

***ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที


Share: