ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการจัดทําข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)


Share: