ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน


Share: