รายงานสถานการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ทางสังคมในกลุ่มเปราะบางประจำปี 2566


Share: