โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสงกรานต์ ไพบูล รองนายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนางสมควร เขียวกุมพันธ์ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอท่าปลาเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่สมัครใหม่และยังไม่ได้รับการอบรม ในพื้นที่ตำบลร่วมจิต และตำบลผาเลือด จำนวน 74 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ บทบาทภารกิจของกระทรวงพม.เพื่อเป็นเครือข่ายและสามารถให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้มีการมอบบัตรประจำตัว อพม. ให้กับผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว


Share: