ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดการความรู้ KM ประจำปี 2567 เรื่อง “การสร้างเนื้อหาเพื่อสื่อสารด้านการพัฒนาสังคมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Tik Tok” ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ให้สามารถเขียนสคริปต์วิดีโอ และสื่อสารข้อมูลทางด้านการพัฒนาสังคมและการเตือนภัยทางสังคมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Tik Tok ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้นในการนี้ สนง.พมจ. ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) ดังกล่าว ให้แก่ท่านเพื่อใช้ประโยชน์องค์ความรู้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

คลิก —>> ดาวโหลดเอกสารการจัดการความรู้ KM ประจำปี 2567


Share:รายงานคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

ดูข้อมูลผู้สูงอายุเพิ่มเติมได้ที่นี่ —->>>กดตรงนี้ <<<—-


Share:การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง แนวคิดการสร้างสรรค์ INFOGRAPHIC เพื่อเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (การใช้งาน CANVA ออกแบบ INFOGRAPHIC)

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำเอกสารการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของหน่วยงานขึ้น โดยดำเนินการจัดทำหัวข้อเรื่อง แนวคิดการสร้างสรรค์ INFOGRAPHIC เพื่อเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (การใช้งาน CANVA ออกแบบ INFOGRAPHIC)
(..)ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์องค์ความรู้ และขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร KM ได้ตาม QR-Code ด้านล่างท้ายหนังสือนี้


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial