ITA พมจ.อุตรดิตถ์ 2565

แบบฟอร์มการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อคำถาม/ข้อมูลที่เผยแพร่
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
ผลการดำเนินงาน
/ลิงค์เว็บไซต์ที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
 • O1 – โครงสร้างหน่วยงาน

– แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

– แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น (ทำ infographic ด้วย)

http://uttaradit.m-society.go.th/โครงสร้างบุคลากร/

 • O2 – ข้อมูลผู้บริหาร

– แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

– แสดงข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

– ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สายด่วน เบอร์กลาง e-mail

http://uttaradit.m-society.go.th/ข้อมูลผู้บริหาร/

 • O3 – อำนาจหน้าที่

– แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

http://uttaradit.m-society.go.th/ข้อมูลผู้บริหาร/

 • O4 – แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– แสดงแผนดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 (ทำ infographic ด้วย)

http://uttaradit.m-society.go.th/ยุทธศาสตร์-วิสัยทัศน์-พั/

 • O5 – ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
– ที่อยู่หน่วยงาน
– หมายเลขโทรศัพท์
– หมายเลขโทรสาร
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
– แผนที่ตั้งหน่วยงาน

http://uttaradit.m-society.go.th/elementor-514/

 • O6 – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การประชาสัมพันธ์
 • O7 – ข่าวประชาสัมพันธ์

– แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

– เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

 • O8 – Q&A

– แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) เช่น Wed Broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น

 • O9 – Social Network

– แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook , twitter, Instagram เป็นต้น

การดำเนินงาน
 • O10 – แผนการดำเนินงานประจำปี

– แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน ปี พ.ศ. 2565

 • O11 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

 http://uttaradit.m-society.go.th/category/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/

https://www.facebook.com/uttaraditmso

 • O12 – รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

– แสดงผลงานดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการ    ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

การปฏิบัติงาน
 • O13 – คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

การให้บริการ
 • O14 – คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่รับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

 • O15 – ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

– แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

– เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565

 • O16 – รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

– แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน

– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

 • O17 – E-Service

– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ขอรับบริการ
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O18 – แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ1 ปี

– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2565

 • O19 – รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือน แรกของปี พ.ศ. 2565

 • O20 – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • O21 – การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

http://uttaradit.m-society.go.th/category/ข่าวสาร/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง/

 • O22 – ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น

– เป็นข้อมูลในการจัดซ้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

 • O23 – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

– แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

– จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น) 

– เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

 • O24 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

– แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • O25 – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2564 

– แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

– เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

 • O26 – การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

– แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

– เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • O27 – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2564 อย่างน้อยประกอบด้วย

– การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

– การบรรจุปละแต่งตั้งบุคลากร

– การพัฒนาบุคลากร

– การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

– การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 • O28 – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

– เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563

– แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O29 – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียด วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

 • O30 – ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfakxYWddmE1gqxWkajcepP-YG8slbrQBKkbj27m6yM_RQgdA/viewform

 • O31 – ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

– มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)

– เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • O32 – ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานทางช่องทางออนไลน์

– สามารถเข้าถึงหรือเชื่องโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 • O33 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 

– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • O34 – เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

– แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

– ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนในปัจจุบันของหน่วยงาน

 • O35 – การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

– เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • O36 – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

– แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

 • O37 -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

– เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่อข้อ O36

– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • O38 – การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

แผนการป้องกันการทุจริต
 • O39 -แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

– แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2565

 • O40 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39

– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

 • O41 – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

– ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 • O42 – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
– มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
– มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

 • O43 – การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– แสดงผลดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial