ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดการความรู้ KM ประจำปี 2567 เรื่อง “การสร้างเนื้อหาเพื่อสื่อสารด้านการพัฒนาสังคมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Tik Tok” ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ให้สามารถเขียนสคริปต์วิดีโอ และสื่อสารข้อมูลทางด้านการพัฒนาสังคมและการเตือนภัยทางสังคมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Tik Tok ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้นในการนี้ สนง.พมจ. ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) ดังกล่าว ให้แก่ท่านเพื่อใช้ประโยชน์องค์ความรู้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

คลิก —>> ดาวโหลดเอกสารการจัดการความรู้ KM ประจำปี 2567


Share: