ประการเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง ที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ระลอกใหม่


Share: